Par asociāciju

Latvijas Interneta Asociācija (LIA) dibināta 2000.gada jūlijā. Tā ir sabiedriska organizācija, kas apvieno Latvijas uzņēmējus, kas darbojas dažādo Interneta pakalpojumu sfērā un ir ieinteresēti Interneta vides attīstībā Latvijā.

Par LIA galveno mērķis ir izvirzīta plaši pieejamas Interneta vides nostiprināšana, attīstība un popularizēšana Latvijā.

Asociācija apvieno Interneta pakalpojumu sniedzējus, Web dizaina un portālu uzņēmumus, programmnodrošinājuma izstrādes uzņēmumus, e-komercijas uzņēmumus, konsultāciju firmas, aparatūras un viedo tehnoloģiju izplatītājus un masu mēdijus, kas savu darbību saista ar Interneta vidi. LIA vēlas sakārtot, nostabilizēt un attīstīt Latvijas Interneta vidi, līdz ar to sekmējot Interneta un ar to saistīto sfēru attīstību un popularizēšanu Latvijā. LIA aktīvi sadarbojas ar valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs, radot iespēju savstarpējai un vispusīgai informācijas apmaiņai par informatīvajām tehnoloģijām.

LIA biedru vidū ir daudzas ar Internetu saistītas organizācijas. Asociācija nodrošina organizācijas biedrus ar informāciju par Interneta attīstības tendencēm un tehnoloģiskajām aktualitātēm, kā arī sekmē viņu darbības kvalitatīvu izaugsmi, veicinot sadarbību biedru vidū, uzlabojot koleģialitāti, veidojot nozares informatīvo bāzi un pārstāvot organizācijas biedrus starptautiskās attiecībās.

Viens no asociācijas uzdevumiem ir publiski paust savu viedokli par aktuāliem un problemātiskiem ar Internetu saistītiem sabiedriskās un tiesiskās dzīves jautājumiem, rūpēties par tiesisko normu ievērošanu Internetā un ar to saistīto nozaru attīstības jomā, iesaistoties likumdošanas un izpildvaras darba grupās.

Latvijas Interneta Asociācijas darbs balstās uz darba grupām, kurās piedalīties var jebkurš asociācijas biedrs. Šādās grupās tiek risinātas ar Internetu saistītas aktuālie jautājumi, kas skar kādu no asociācijas biedriem. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti speciālisti no citām nozarēm. Darba grupu ietvaros tiek izstrādāti priekšlikumi operatīvākai problēmu risināšanai.

Ļoti aktīvi strādā sabiedrisko attiecību darba grupa, kuras galvenais mērķis ir popularizēt Internetu, mērķtiecīgi piesaistot sabiedrības saziņas līdzekļus, līdz ar to sekmējot Interneta pakalpojumu pieejamību sabiedrībai. Galvenie jautājumi pie kuriem LIA pēdējā pusgada laikā ir strādājusi : Likums par vienoto regulātoru, jaunais Telekomunikāciju likumprojekts, Interneta pakalpojumu sniedzēju savstarpējo tehnisko problēmu risināšana. Pirmo reizi tika veikts plašāks Latvijas Interneta tirgus pētījums, kas parāda galvenās nozares attīstības tendences.

Latvijas Interneta asociācija aizvien paplašinās, jo katru mēnesi pieaug to uzņēmumu skaits, kas darbojas Interneta vidē un uz tā balsta savu attīstību. Visi šie uzņēmumi ir ieinteresēti biznesa attīstībai labvēlīgas vides izveidošanā.

Ina Gudele
Latvijas Interneta asociācijas izpilddirektore
T.67281312; 27706277
E-pasts: office@lia.lv

www.lia.lv
www.twitter.com/asociacija

www.drossinternets.lv

 

 

 

(c) Latvijas Interneta Asociācija, 2001/2010Atpakaļ | Sākumlapa