Mērķi un uzdevumi

Latvijas Interneta asociācija ir sabiedriska organizācija, kas apvieno Latvijas uzņēmumus, darbojošos dažādo Interneta pakalpojumu sfērā un ir ieinteresēti Interneta vides attīstībā Latvijā.

LIA biedru vidū ir:

 • Interneta pakalpojumu sniedzēji;
 • Web dizaina un portālu uzņēmumi;
 • programmnodrošinājuma izstrādes uzņēmumi;
 • e-komercijas uzņēmumi;
 • konsultāciju firmas;
 • aparatūras un datortehnikas izplatītāji;
 • masu mēdiji, kas savu darbību saista ar Interneta vidi.

LIA mērķis

LIA mērķis ir plaši pieejamas Interneta vides nostiprināšana, attīstība un popularizēšana Latvijā.

LIA uzdevumi ir:

 1. apvienot Latvijas Interneta un Interneta vidē darbojošās juridiskās un fiziskās personas sabiedriskai darbībai;
 2. sakārtot, nostabilizēt un attīstīt Latvijas Interneta vidi;
 3. sekmēt Interneta un ar to saistīto sfēru attīstību un popularizēšanu Latvijā;
 4. pārstāvēt savu biedru un Interneta nozares intereses;
 5. sekmēt LIA biedru darbības kvalitatīvu izaugsmi, veicināt sadarbību biedru vidū, uzlabot koleģialitāti, veidot nozares informatīvo bāzi;
 6. veicināt Interneta popularizāciju sabiedrībā un sekmēt Interneta pakalpojumu pieejamību sabiedrībai;
 7. izteikt savus priekšlikumus Interneta un ar to saistīto nozaru tiesiskajai pilnveidošanai;
 8. sadarboties ar Interneta nozari pārstāvošām nevalstiskām organizācijām ārvalstīs, radot iespēju savstarpējai un vispusīgai informācijas apmaiņai par informatīvajām tehnoloģijām Latvijā un ārvalstīs;
 9. publiski paust savu viedokli par aktuāliem un problemātiskiem ar Interneta saistītiem sabiedriskās un tiesiskās dzīves jautājumiem, rūpēties par tiesisko normu ievērošanu Internet un ar to saistīto nozaru attīstības jomā;
 10. nodrošināt organizācijas biedrus ar informāciju par Interneta attīstības tendencēm un tehnoloģiskajām aktualitātēm;
 11. attīstīt Interneta un ar to saistīto nozaru tirgus izpēti un analīzi.

LIA darbības metodes ir:

 1. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu demokrātiskām organizācijām, uzņēmējiem un uzņēmējsabiedrībām, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām.
 2. LIA biedru pārstāvēšana starptautiskās attiecībās;
 3. iesaistīšanās likumdošanas un izpildvaras darba grupās, ja tajās aplūkojamie jautājumi skar Interneta un ar to saistītās nozares;
 4. ekspertu grupu veidošana ar Interneta saistītu aktuālu jautājumu risināšanai;
 5. profesionālās darbības standartu izstrādāšana un popularizēšana Interneta jomā;
 6. LIA biedru diskusiju formu organizēšana, veicinot profesionālās un komerciālās informācijas apmaiņu;
 7. mērķtiecīga sabiedrības saziņas līdzekļu piesaistīšana Interneta popularizēšanai, kā arī informatīvās literatūras izdošana un izplatīšana;
 8. jebkura cita darbība, ar kuru ir iespējams tiesiski sasniegt LIA mērķus.

 

 

 

(c) Latvijas Interneta Asociācija, 2001/2010Atpakaļ | Sākumlapa