Pētījums par digitalizāciju bioekonomikas sektorā

Izmantojot "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta" programmu, šogad uzsākts pētījums par bioekonomikas sektora uzņēmumu digitalizāciju konkurētspējas un eksportspējas palielināšanai, šis pētījums tiek īstenots uzņēmumā SIA ‘’Celteh’’, sadarbojoties ar Latvijas Interneta asociāciju.

Pētījuma mērķis ir veikt bioekonomikas sektorā strādājošo uzņēmumu digitalizācijas statusa, vajadzību, motivācijas un risku izvērtējumu Latvijas reģionos, lai izstrādātu sektoram specifiskas rekomendācijas un aprobētu digitalizācijas un e-komercijas risinājumus, kas ir piemēroti ieviešanai mikro un mazajos bioekonomikas sektora uzņēmumos, veicinot šo uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju.

Ikdienas dzīve mūsdienu sabiedrībā nav iedomājama bez informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pielietošanas. Cilvēki, kas spēj strādāt ar šādām tehnoloģijām un ir arī radoši un inovatīvi, ir galvenais sekmīgas uzņēmējdarbības faktors. Tādēļ, ieguldījumi cilvēkkapitālā ir uzskatāmi par ļoti svarīgiem, un uzņēmumiem, kuri orientējas uz jaunām zināšanām, radošumu, inovatīvām idejām un prasmēm, ir spēcīga konkurences priekšrocība salīdzinājumā ar tradicionālajiem uzņēmumiem. IKT ir svarīgas arī starptautisko procesu norisei, tādēļ šo tehnoloģiju lietošanas pieaugums ļauj gūt labākus rezultātus starptautiskajā biznesā un eksportspējā, īpaši šajā COVID-19 laikā, kad tikšanās klātienē, gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā ir ļoti ierobežotas.

Projekta gaitā plānots veikt bioekonomikas sektora uzņēmumu aptauju un uzņēmēju, kā arī ekspertu intervijas nosakot digitalizācijas vajadzības, motivāciju un būtiskākos ierobežojumus; izstrādāt digitalizācijas veicināšanas modeli un sagatavot sektora uzņēmumiem piemērotas rekomendācijas digitālo risinājumu ieviešanai. Apkopot un izvērtēt šobrīd bioekonomikas sektora uzņēmumiem pieejamās atbalsta programmas, to priekšrocības un trūkumus, kā arī analizēt reģionāli radniecīgu ārvalstu (Somijas; Igaunijas; Lietuvas un Polijas) institucionālo un piemēros balstīto pieeju bioekonomikas sektora uzņēmumu digitalizācijas veicināšanai.

Pētījuma rezultātā izstrādātie materiāli dos iespēju bioekonomikas (un citu sektoru) uzņēmumiem uzlabot zināšanas un kompetenci par digitālo rīku un metožu izmantošanu uzņēmējdarbības attīstībā, paaugstināt konkurētspēju Latvijā un attīstīt ekportspēju Eiropas un globālajā tirgū.

Bioekonomikas sektora uzņēmumu digitalizācija konkurētspējas un eksportspējas palielināšanai'' (1.1.1.2/VIAA/3/19/553) pētījums tiek īstenots 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros un to līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds.

Up