Statūti

Statūti

Statūti apstiprināti Biedru sapulcē 2019.gada 9.maijā.

1.    nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1.   Biedrības pilnais nosaukums ir „Latvijas Interneta asociācija” (turpmāk tekstā -Biedrība), bet nosaukuma saīsinājums – LIA. Biedrība starptautiskajās attiecībās lieto nosaukuma tulkojumu angļu valodā "Latvian Internet Association"

2.    Vispārīgie noteikumi

2.1.    Biedrība ir brīvprātīga patstāvīga, neatkarīga, nevalstiska un nepolitiska biedrība.
2.2.    Biedrībā brīvprātīgi apvienojas fiziskas un juridiskas personas, kas veic Interneta pakalpojumu sniegšanu, elektroniskās komercijas sniegšanu,
informatīvā materiāla un dizaina radīšanu un uzturēšanu Internetā, konsultēšanu darbam ar Interneta pakalpojumiem un pakalpojumiem, kas saistīti ar Interneta vidi Latvijas teritorijā, un atbalsta Biedrību, tās statūtus, mērķus un Biedrības noteikumus.
2.3.   Biedrība, kā juridiska persona var savā vārdā uzņemties saistības, iegūt tiesības, piedalīties tiesas procesos kā prasītāja, atbildētāja vai trešā persona.
2.4.    Biedrība ir tiesīga uzstāties kā privāto tiesību subjekts, tai skaitā, bet ne tikai, slēgt līgumus, iegūt mantiskas un nemantiskas tiesības.
2.5.    Biedrība par savām saistībām atbild ar visu savu mantu.
2.6.   Biedrība neatbild par savu biedru saistībām. Biedri neatbild par Biedrības saistībām, ja vien viņi noteikti un labprātīgi nav uzņēmušies šādu atbildību.
2.7.   Biedrības darbības teritorija ir Latvijas Republika, bet tā var pārstāvēt Biedrības un tās biedru intereses ārpus Latvijas robežām un iestāties kā biedrs citās starptautiskās organizācijās, ja tas atbilst Biedrības biedru interesēm.
2.8.    Biedrībai ir savs zīmogs un atribūtika.

3.    nodaļa. Biedrības mērķi.

3.1.    Biedrības mērķis ir plaši pieejamas Interneta vides nostiprināšana, attīstība un popularizēšana Latvijā.

4.    nodaļa. Biedrības uzdevumi.

4.1.    Apvienot Latvijas Interneta un Interneta vidē darbojošās juridiskās un fiziskās personas sabiedriskai darbībai.
4.2.    Sakārtot, nostiprināt un attīstīt Latvijas Interneta vidi.
4.3.    Sekmēt Interneta un ar to saistīto sfēru attīstību un popularizēšanu Latvijā.
4.4.    Pārstāvēt savu biedru un Interneta nozares intereses.
4.5.    Sekmēt Biedrības biedru kvalitatīvu izaugsmi, veicināt sadarbību biedru vidū, uzlabot koleģialitāti un veidot nozares informatīvo bāzi.
4.6.    Veicināt Interneta popularizāciju sabiedrībā un sekmēt Interneta pakalpojumu pieejamību sabiedrībai.
4.7.    Izteikt savus priekšlikumus Interneta un ar to saistīto nozaru tiesiskajai pilnveidošanai.
4.8.    Publiski paust savu viedokli par aktuāliem un problemātiskiem ar Interneta saistītiem sabiedriskās un tiesiskās dzīves jautājumiem, rūpēties par tiesisko normu ievērošanu Interneta un ar to saistīto nozaru attīstības jomā.
4.9.    Nodrošināt Biedrības biedrus ar informāciju par Interneta attīstības tendencēm un tehnoloģiskajām aktualitātēm.
4.10.  Attīstīt Interneta un ar to saistīto nozaru tirgus izpēti un analīzi.

5.    nodaļa. Biedrības darbības metodes.

5.1.    Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu demokrātiskajām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām.
5.2.    Biedrības biedru pārstāvēšana starptautiskās attiecībās.
5.3.    Iesaistīšanās likumdošanas un izpildvaras darba grupās, ja tajās aplūkojamie jautājumi skar Interneta un ar to saistītās nozares, un darba grupu vadība tam piekritusi.
5.4.    Ekspertu grupu veidošana ar Interneta saistītu aktuālu jautājumu risināšanai.
5.5.    Profesionālās darbības standartu izstrādāšana un popularizēšana Interneta jomā.
5.6.    Biedrības biedru diskusiju formu organizēšana, veicinot profesionālās un komerciālās
informācijas apmaiņu.
5.7.    Mērķtiecīga sabiedrības saziņas līdzekļu piesaistīšana Interneta popularizēšanai, kā arī
informatīvās literatūras izdošana un izplatīšana.
5.8.    Jebkura cita darbība, ar kuru ir iespējams tiesiski sasniegt Biedrības mērķus.

6.    nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

6.1.    Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

7.    nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

7.1.    Biedrībā kā biedrs var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kas nodarbojas ar Interneta pakalpojumu sniegšanu, elektroniskās komercijas sniegšanu, informatīvā materiāla un dizaina radīšanu un uzturēšanu Internetā, konsultēšanu darbam ar Interneta pakalpojumiem un pakalpojumiem, kas saistīti ar Interneta vidi Latvijas teritorijā, un kas atzīst šos statūtus, atbalsta un sekmē Biedrības darbību, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības Valde.
7.2.    Lēmumu par iesniedzēja uzņemšanu, balsojot elektroniski vai mutiski Valdes kārtējā sēdē, pieņem Biedru sapulces ievēlēti Valdes locekļi ar balsu vairākumu, kas sastāda vairāk kā 50% no Valdes sastāva.
7.3.     Katram Valdes loceklim ir viena balss.
7.4.    Par Biedrības biedra kandidātu var kļūt jebkura juridiska vai fiziska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura ir gatava jebkādā veidā atbalstīt organizāciju, palīdzēt tās mērķu realizācijā, un kuras profesionālās intereses vai darbība ir saistītas ar Internetu vai to saistītiem pakalpojumiem, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības Valde. Biedra kandidātam nav balsstiesību.
7.5.   Biedrus - juridiskās personas - pārstāv un realizē to biedru tiesības un pienākumus tās augstākā amatpersona vai rakstiski pilnvarota cita persona.
7.6.   Biedru sapulce ar lēmumu var piešķirt Goda biedra nosaukumu par īpašiem nopelniem un ieguldījumu Biedrības darbā kā biedram, tā biedra kandidātam vai citai personai, kura profesionālās intereses vai darbība saistīta ar Interneta vai ar to saistītu nozari.
7.7.    Biedrs un biedra kandidāts ir tiesīgs katrā laikā brīvprātīgi izstāties no Biedrības, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Biedrības Valdei. Viena mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas datuma Valdē, biedram un biedra kandidātam ir jānokārto visas saistības ar Biedrību.
7.8.    Biedrs vai biedra kandidāts var tikt izslēgts no Biedrības:
7.8.1.    ja tas neievēro vai nepilda statūtus, vai tā rīcība ir pretrunā ar statūtiem, kā arī, ja tas bez pamatota iemesla nepilda vai atsakās pildīt Biedru sapulces vai Valdes lēmumus;
7.8.2.    ja tā rīcība kaitē Biedrības interesēm, kavē lēmumu izpildi vai nodara zaudējumus Biedrībai;
7.8.3.    ja tas ilgāk nekā 3 (trīs) mēnešus nemaksā noteikto biedra naudu.
7.9.    Lēmumu par Biedra vai biedra kandidāta izslēgšanu no Biedrības pieņem Valde kārtējā sēdē.
7.10.  Par minētās sēdes vietu un laiku izslēdzamo informē ne vēlāk kā 1 (vienu) nedēļu iepriekš. Ja tas atsakās ierasties sēdē, lai sniegtu paskaidrojumus, vai atkārtoti neierodas sēdē, Valde šo jautājumu izskata bez viņa klātbūtnes.
7.11.   Valdei lēmums par biedra vai biedra kandidāta izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram vai biedra kandidātam 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
7.12.    Biedrs vai biedra kandidāts lēmumu par izslēgšanu no Biedrības ir tiesības prasīt izskatīt atkārtoti Biedru sapulcē.
7.13.    Ja biedra dalība Biedrībā izbeidzas, statūtos paredzētā un iemaksātā biedru nauda viņam netiek atmaksāta.
7.14.    Biedrībai nav tiesību piedzīt no biedra neiemaksāto biedra naudu.

8.    nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

8.1.    Biedrības biedra pienākumi:
8.1.1.    ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
8.1.2.    neveikt darbības, kas būtu vērstas pret Biedrību vai pret atsevišķu tās biedru;
8.1.3.    neizpaust biedru komercnoslēpumus vai informāciju, kuru Valde noteikusi par Biedrībai svarīgu un neizpaužamu;
8.1.4.    pildīt Biedrības uzticētos pienākumus;
8.1.5.    regulāri maksāt biedra naudu.
8.2.    Biedrības biedra tiesības:
8.2.1.    piedalīties Biedrības darba organizēšanā un darbībā;
8.2.2.    izrādīt savu iniciatīvu Biedrības nosprausto mērķu sasniegšanā, tai skaitā, izsakot savus uzskatus, izvirzot savus priekšlikumus un piedaloties izvirzīto priekšlikumu apspriešanā;
8.2.3.    iesniegt Valdei statūtu grozījumu vai papildinājumu, kā arī Valdes lēmumu projektus;
8.2.4.    saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
8.2.5.    lūgt un saņemt Biedrības aizstāvību un atbalstu;
8.2.6.    Valdes noteiktā kārtībā izmantot Biedrības īpašumu;
8.2.7.    brīvi izstāties no Biedrības;
8.2.8.    biedram nav tiesību uzstāties Biedrības vārdā ar publiskiem paziņojumiem bez Biedru sapulces vai Valdes pilnvarojuma.
8.3.    Biedrības biedra kandidāta pienākumi:
8.3.1.    ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
8.3.2.    neveikt darbības, kas būtu vērstas pret Biedrību vai pret atsevišķu tās biedru;
8.3.3.    regulāri maksāt biedra naudu;
8.3.4.    pildīt Biedrības uzticētos pienākumus.
8.4.    Biedrības biedra kandidāta tiesības:
8.4.1.    izrādīt savu iniciatīvu Biedrības nosprausto mērķu sasniegšanā, tai skaitā, izsakot savus uzskatus, izvirzot savus priekšlikumus un piedaloties izvirzīto priekšlikumu apspriešanā;
8.4.2.    saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
8.4.3.    piedalīties Valdes un Biedru sapulces sēdēs ar padomdevēja tiesībām pēc Biedru sapulces vai Valdes uzaicinājuma;
8.4.4.    brīvi izstāties no Biedrības;
8.4.5.    biedra kandidātam nav tiesību uzstāties Biedrības vārdā ar publiskiem paziņojumiem bez Biedra sapulces vai Valdes pilnvarojuma.
8.5.    Biedrības Goda biedram nav pienākums maksāt iestāšanās maksu un biedra naudu.
8.6.    Biedrības Goda biedrs ir tiesīgs piedalīties Valdes un Biedru sapulces sēdēs ar padomdevēja tiesībām pēc Biedru sapulces vai Valdes uzaicinājuma.

9.    nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

9.1.    Ar Biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
9.2.   Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

10.    nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

10.1.    Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
10.2.    Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai ar pārstāvju starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot Biedru sapulcē ir izdodama rakstveidā.
10.3.    Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā.
10.4.    Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
10.5.    Lēmumu par Biedru sapulce sanākšanas laiku, vietu, tās darba kārtību pieņem Valde un par to biedriem paziņo ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms sapulces.
10.6.    Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
10.7.    Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, 3 (trīs) nedēļu laikā, bet ne ātrāk kā pēc 1 (vienas) nedēļas, tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus, neatkarīgi no klātesošo biedru skaita ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz 2 (divi) biedri.
10.8.    Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
10.9.    Biedru sapulces lēmumi ir saistoši biedriem, biedru kandidātiem, Valdei un Valdes priekšsēdētājam.
10.10.    Biedru sapulces lēmumus paraksta tās vadītājs un Biedru sapulces ievēlēts protokolists.
10.11.    Tikai Biedru sapulce:
10.11.1.    pieņem lēmumu par organizācijas izveidošanu, reorganizāciju un darbības izbeigšanu;
10.11.2.    pieņem statūtus, veic tajos grozījumus un papildinājumus;
10.11.3.    apstiprina Biedrības budžetu un gada pārskatu;
10.11.4.    ievēl un atbrīvo no pienākumu pildīšanas, tajā skaitā pirms termiņa, Valdi, revīzijas institūciju, Valdes priekšsēdētāju un citas Biedrības vēlētas amatpersonas;
10.11.5.    apstiprina Biedrības darbības programmu;
10.11.6.    apstiprina darba grupu atzinumus vai nodod tos papildināšanai;
10.11.7.    lemj par Biedrības struktūrvienību vai uzņēmumu izveidošanu vai likvidāciju;
10.11.8.    lemj par civiltiesisku darījumu slēgšanu, ja to apmērs pārsniedz budžetā noteikto
Valdes priekšsēdētāja kompetenci un apstiprina štatu sarakstu.
10.12.    Balsošanas kartību Biedru sapulcē - atklāta vai aizklāta balsošana, kā arī citus ar balsošanu saistītus, šajos statūtos nereglamentētus procedūras jautājumus, nosaka pati Biedru sapulce.
10.13.    Ar personālijām saistītā balsošana ir aizklāta.

11.    nodaļa. Izpildinstitūcija.

11.1.    Valde ir Biedru sapulces vēlēta izpildu un rīcības institūcija, kas vada un pārstāv Biedrību Biedru sapulces starplaikos, nodrošina Biedru sapulces lēmumu izpildi.
11.2.    Valdes locekļus ievēl uz 2 (diviem) gadiem, ar tiesībām tikt pārvēlētiem. Valdes sastāvu veido 9 Biedru sapulces ievēlēti biedri.
11.3.    Valdes locekļiem ir jābūt rīcībspējīgām fiziskām personām.
11.4.    Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Biedrību atsevišķi, pārējie valde locekļi - kopīgi.
11.5.    Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
11.6.    Valdes loceklis var prasīt tādu izdevumu segšanu, kuri radušies viņa pienākumu izpildes gaitā.
11.7.    Valdes sēdes notiek ne retāk kā reizi 3 (trijos) mēnešos, un tās sanākšanas laiku un vietu nosaka Valdes priekšsēdētājs.
11.8.   Valde, kā arī ne mazāk kā viena trešdaļa Valdes locekļu vai Valdes priekšsēdētājs var pieprasīt sasaukt Valdes ārkārtas sēdi ar pieprasītāja noteiktu darba kārtību. Par valdes sēdēm Valdes priekšsēdētājs paziņo Valdes locekļiem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas iepriekš.
11.9.    Valdes sēdes ir atklātas un tās vada Valdes priekšsēdētājs.
11.10.   Valdes sēdes protokolē Valdes priekšsēdētājs vai tā nozīmēta persona.
11.11.   Valde ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no Valdes locekļiem.
11.12.   Valde lēmumus pieņem ar klātesošo Valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
11.13.   Balsojumi Valdes sēdēs notiek atklāti, izņemot gadījumus, ja aizklātu balsojumu pieprasa vismaz viens no Valdes locekļiem.
11.14.   Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi Valdes locekļi elektroniski nobalso par lēmuma pieņemšanu.
11.15.  Valdei ir pienākums sasaukt ārkārtas Biedru sapulci, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, Valde vai Valdes priekšsēdētājs, norādot sasaukšanas iemeslu.
11.16.    Valde:
11.16.1.    koordinē un vada Biedrības darbu, organizē darba grupas;
11.16.2.    pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem;
11.16.3.    statūtos noteiktā kārtībā sasauc Biedrības Biedru sapulci;
11.16.4.    izstrādā statūtu grozījumus un papildinājumus;
11.16.5.    nodrošina Biedru sapulces lēmumu un uzdevumu izpildi;
11.16.6.    organizē Biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
11.16.7.    izlemj citus Biedrības darbības jautājumus, kuri šajos statūtos nav attiecināti uz Biedru sapulces vai Valdes priekšsēdētāja kompetenci.
11.17.    Valdes locekļi nav tiesīgi paust viedokļus Biedrības vārdā vai parakstīt jebkurus dokumentus Biedrības vārdā, ja par to nav pieņemts Valdes vai Biedru sapulces lēmums.
11.18.    Valdes locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti Biedrībai viņu vainas dēļ.
11.19.    Valdes locekli var atsaukt Biedru sapulce.
11.20.    Valdes locekli var atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt Biedrību, kaitējuma izdarīšana Biedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.
11.21.    Valdes loceklim nav tiesību nodot savas pilnvaras trešajām personām.
11.22.    Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Biedrībai paziņojumu par Valdes locekļa amata atstāšanu.

12.    nodaļa. Valdes priekšsēdētājs.

12.1.    Biedru sapulce, balsojot ievēl Valdes priekšsēdētāju uz 2 (diviem) gadiem. Valdes priekšsēdētāja atalgojumu nosaka Biedru sapulce. Biedru sapulce ir tiesīga atcelt Valdes priekšsēdētāju pirms termiņa.
12.2.    Valdes priekšsēdētājs:
12.2.1.organizē Biedru sapulces un Valdes lēmumu un uzdevumu izpildi;
12.2.2.    kārto saraksti Biedrības vārdā ar citām organizācijām un atsevišķām personām;
12.2.3.    rūpējas par Biedrības darbības materiāli tehnisko nodrošinājumu;
12.2.4.    atbild par Biedrības lietvedību un grāmatvedības uzskaiti;
12.2.5.    organizē Valdes un Biedru sapulces sanāksmes;
12.2.6.    ir tiesīgs paust viedokļus Biedrības vārdā, ja tas ir saskaņā ar pieņemtajiem lēmumiem;
12.2.7.    regulāri gatavo atskaites par Biedrības finansiālo stāvokli, ko iesniedz Valdei, ne retāk kā reizi ceturksnī.

13.    nodaļa. Revīzijas komisija.

13.1.    Revīzijas komisija ir Biedru sapulces vēlēta institūcija, kas sastāv no trim Biedrības biedriem, kā balsstiesīgā biedra, tā biedra kandidāta, kas kontrolē Biedrības finanšu līdzekļu un īpašuma stāvokli un rīcību ar to.
13.2.    Revīzijas komisiju, triju biedru sastāvā ievēl uz 1 (vienu) gadu.
13.3.    Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar balsu vairākumu.
13.4.    Revīzija ir jāveic ne retāk kā reizi gadā vai arī pēc Valdes lēmuma.
13.5.    Revīzijas komisija ir tiesīga pieprasīt un saņemt no Biedrības institūcijām visus revīzijai nepieciešamos finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošos dokumentus un citas ziņas.
13.6.    Revīzijas komisija regulāri un kvalitatīvi veic revīzijas, sniedz slēdzienus, izstrādā priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai.
13.7.    Revīzijas komisija dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu.

14.    nodaļa. Iestāšanās maksa un Biedru nauda

14.1.    Iestāšanās maksa un biedra nauda ir priekšnoteikums Biedrības darbības nodrošināšanai un sekmēšanai.
14.2.    Biedrības biedri un biedru kandidāti maksā biedra nauda Biedru sapulces noteiktajā apjomā, ieskaitot to Biedrības norēķinu kontā;
14.3.    Biedru naudas apmērs tiek pārskatīts un noteikts Biedru sapulcē;
14.4.   Iestājoties Biedrībā, biedri un biedru kandidāti maksā iestāšanās naudu – biedra naudas trīskāršā apmērā, saskaņā ar Biedru sapulces izstrādāto sistēmu.
14.5.    Izstājoties no Biedrības, samaksātā iestāšanās maksa un biedra nauda netiek atmaksāta.

15.    nodaļa. Biedrības līdzekļi un īpašums

15.1.    Biedrības finanšu līdzekļi veidojas no:
15.1.1.    iestāšanās nauda un biedru naudas maksājumiem;
15.1.2.    fizisko un juridisko personu ziedojumiem un dāvinājumiem;
15.1.3.    citiem ienākumiem, kas nav aizliegti ar likumiem vai normatīviem aktiem.
15.2.    Biedrības īpašums izlietojam statūtos noteiktā kārtībā tās mērķu sasniegšanai.

16.    nodaļa. Biedrības darbības izbeigšanās un likvidācija

16.1.    Biedrības darbību var izbeigt Biedru sapulce, ja par to nobalsojušas vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošiem biedriem. Likumā paredzētajos gadījumos Biedrības likvidāciju var ierosināt kompetentas valsts institūcijas, kuras arī, ieceļ likvidatoru.
16.2.    Biedrības likvidāciju veic Valdes locekļi, bet pēc Biedru sapulces lēmuma to var veikt arī īpaši iecelts likvidators (likvidatori).
16.3.    Ja likvidatoru (likvidatorus) ieceļ Biedru sapulce, tā nosaka arī atlīdzības apmērus un izmaksas kārtību.
16.4.    Par likvidatoru var būt rīcībspējīga fiziska persona ar dzīvesvietu Latvijā.
16.5.    Likvidatoru var atcelt ar Biedru sapulces lēmumu, vienlaikus ieceļot citu likvidatoru.
16.6.    Likvidatora tiesības un pienākumi:
16.6.1.    Likvidatoram ir visas valdes un citu statūtos paredzēto institūciju, izņemot Biedru sapulci, tiesība un pienākumi, kas nav pretrunā ar likvidācijas mērķi;
16.6.2.    Likvidators piedzen Biedrības iesāktos civiltiesiskos darījumus, pārdod Biedrības mantu, apmierina kreditoru prasības, piedzen no debitoriem parādus un apmierina citus prasījumus Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā un pēc likvidācijas izdevumu segšanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas sadala atlikušo Biedrības mantu starp personām, kurām ir tiesība uz šo mantu;
16.6.3.    Likvidators drīkst slēgt tikai tos darījumus, kuri ir nepieciešami Biedrības likvidācijai.
16.7.    Likvidators ir atbildīgs par savas vainas dēļ nodarītajiem zaudējumiem.
16.8.    Likvidators publicē presē oficiālu paziņojumus par Biedrības likvidācijas uzsākšanu un pabeigšanu.
16.9.    Likvidācijas veikšanas termiņš nav ierobežots.

Up